معلمان توانا

برای هر گروه زمان مشخصی جهت تدریس، رفع اشکال دانش آموزان تعیین گردید ودر پایان آزمون مطالب تدریس شده برگزار شد، شایان ذکر است سوالات آزمون نیز توسط مدرسان طرح گردیده بود.
هدف :
افزایش اعتماد به نفس در دانش آموز
مرور آموخته های قبلی
تثبیت یادگیری
ایجاد تنوع در روند فعالیت های کلاسی